HIDE SNP NAMES

The Big Tree: R-DF49/S474

R-P312/S116 > Z290 > L21/S145 > DF13 > Z39589 > DF49/S474

DF49 S474 AM01922
Y2599 FGC436
Z2980 S6154
22315349-C-G
Z2983 S6146 S475 AM01921
S476 Z2976 AM01919
DF23 S193
Z2985 S7068
Z2986 S6137
Z2961
S642 Z2974 AM01907
Z2956 AM01923
Z2962
Z2963
Z2964
S6155 Z2965
S637 Z2970 AM01903
Z2971 AM01904
M222 PAGES00084
S641 Z2973 AM01906
S645 Z2977 AM01920
Z2984 AM01911
S651 Z2988 AM01912
S6152 Z2990
S6141 Z2991
Y2601
Z2969 A1 AM01918
S652 Z2989 AM01913
S6149 Y2602 FGC438
S7815 FGC8023
FGC449 Y2596 S7072
FGC462 S7073
S635 Z2968 AM01902
S640 Z2972 AM01905
Z16322
Z2966
M11666 CTS11001
Z2975 S643 AM01908
S656 Z2959 AM01916
S653 Z2955 AM01914
Z2960 AM01917
Z16323
Y2606
S655 Z2992 AM01915
Z2958
M2626 S629
Y2597 FGC439
FGC7512
FGC435
Y2600 FGC437
S634 Z2967 AM01901
Z2982 S648 AM01910
FGC33465
FGC33464
DF106 S658 Y2841 FGC4100
DF104 S661 Y2842 FGC4099
DF105 S659 Y2843 FGC7927
DF108 Y2844 FGC7930 S6151
DF109 S660 Y2845 FGC4101
DF85 S675
22226564-A-G
22336682-T-C
FGC12183 Y7081
FGC12184 Y7082
FGC12185 Y7084
Y7085
FGC12186
FGC12187 Y7090
FGC12768 Y7086
FGC12190 Y7091
FGC12191 Y7087
FGC12192 Y7083
26318498-G-T
FGC12188 Y7089
S673
24970847-C-T
S668
DF97
FGC8738 Y7007
FGC8739 Y7006
FGC8740
ZZ36
FGC19851
BY3346
BY3345
FGC19846
FGC19849
FGC19840
FGC19856
FGC19844
20000338-C-A
FGC19847
FGC19848
FGC19845
FGC19852
FGC19854
FGC19857
FGC19858
FGC19853
FGC30115
6385814-AAAC-A
FGC30116
14705095-ACAC-A
14705100-C-CCCCTTCAT
FGC30118
FGC30120
FGC19842
A1147
FGC33216
FGC33214
19790490-T-C
FGC42106
22512832-G-A
Z29319
FGC41501
22228254-G-A
6732728-C-T
2820108-C-T
6799719-A-C
22814535-G-A
23134516-T-C
22574379-C-T
21709301-C-G
8241546-A-G
8376787-C-A
8675275-G-T
22467175-C-A
7894130-G-A
14476432-T-C
8572070-C-T
18420275-A-C
PH1066
BY11535
BY11536
BY11537
BY11538
BY11539
BY11540
BY11541
BY3343
A4697
FGC49797
FGC49799
4841676-C-G
22470367-G-T
19445086-T-C
16864462-A-G
16752652-C-A
S666
21118208-C-A
22458365-A-T
23962449-A-C
19699115-C-T
6120433-G-A
7804123-A-G
16782302-T-C
17091907-T-A
19196632-A-G
22192651-A-G
22748783-TATC-T
21172362-G-C
15874798-T-C
14579645-AG-A
23999314-A-G
19492614-G-A
8290350-G-T
23133884-C-T
23081372-G-GT
16253502-A-G
18126199-C-T
FGC8840
BY471 A1330
10026149-G-C
Y22125 FGC49699
FGC8740?
BY470 A1332
BY472 A1331
13688664-T-C
17144917-CT-C
18205754-T-G
Y16739
22731424-T-C
FGC8041 F6497
9005975-C-T
8119767-AG-A
14423192-G-A
PF4004 P37
14783942-G-C
23857183-C-T
P41 M359
22579260-C-G
FGC49693
21385447-GA-G
FGC49692
A11230 FGC49695
A11106
A11101
A11103
Y24026
YP1404 A11104
A11099
A11105
A11100
A11102
FGC51957
7792326-C-CA
14217739-G-T
16181915-G-A
16610974-A-G
A11231
13684696-C-T
16576508-TA-T
22239400-C-A
23034011-T-C
18776852-T-C
BY3344
BY11548
A10680
6594870-C-A
14914331-T-G
14914332-T-C
15273363-G-A
15590195-T-A
17679386-G-A
19158769-A-C
21842403-G-A
FGC32830
FGC32825
FGC32828
FGC32835
FGC32820
7867217-C-G
21521832-G-A
8899518-C-T
16790671-G-A
2776714-C-T
7232649-A-T
19357695-C-T
19500772-T-C
21688630-C-T
24393145-C-T
8493981-G-A
ZS5825 F14287
L147 PF4883
8752891-C-T
9518523-C-A
13656711-G-T
21067471-T-G
21467235-C-T
23277466-G-T
BY11545
A2202 BY2720 Y13557
BY2722 Y13558
Y13567
BY2726 Y13559
BY2731 Y13561
BY2732
A2204 BY2667 Y13167
A2205 BY2688 Y13556
A2206 BY2692 Y13563
5976705-C-A
A2203 BY2728 Y13560
21437882-CAT-C
A2207 BY2698 Y13564
BY2700
A2209 BY2705 Y13168
A2210 BY2708 Y13566
A2208 BY2702 Y13565
14127843-T-G
17532292-T-C
A5904
FGC35555
FGC35551
FGC35553
22281175-A-G
7707069-C-T
14327784-G-A
16792184-C-A
17314934-G-A
22470774-G-C
FGC4133
BY11711
BY11710
FGC4134
BY11712
A744
22469704-A-G
22469711-A-C
BY11713
22470729-T-G
BY11714
BY11715
FGC4125
FGC4119
FGC4120
FGC4121
FGC4122
FGC4126
FGC4132
BY18370
A2303
18617114-A-G
21675490-C-G
A10022
BY11716
BY11717
A11228
BY11718
BY11719
7879736-T-G
8068108-A-G
23055387-A-G
22522284-C-T
7823210-A-G
8737608-G-A
23397433-G-C
FGC4108 S588
S7814
A694
FGC59190 BY13139
BY13138
PF2028
FGC59192
FGC59196
13706503-G-T
17887021-GC-AA
ZS4440
18016813-A-C
BY205
BY202
BY203
BY204
BY199
BY200
BY201
13997501-A-T
15343113-A-G
15418659-C-T
18825777-T-C
21905051-C-T
22478116-T-G
7034127-A-C
9759947-T-C
17170872-A-G
BY4142
22274507-TC-T
25985424-T-G
F1265 M1313
FGC29784
FGC29785
FGC29786
FGC29787
FGC29789
FGC29792
FGC29783
FGC29788
FGC29790
YFS538056 A11307
YFS538069 BY11433
YFS538041
YFS538057
YFS538060
YFS538064
YFS538066
YFS538067
YFS538071
FGC51761
FGC51763
PF349
FGC51764
S603 FGC7928
ZZ76
22460985-G-T
BY3342
A8591
22289411-C-G
22432848-C-G
26010575-C-T
7074331-C-G
9787743-A-G
A2710 F10964
15571348-A-G
17293846-A-G
22549094-T-A
FGC23592 Y12191
A1742 Y12192
FGC23595 Y12190
A1743 Y12193
22244899-G-C
9414682-C-T
A12552 BY13069
A12545 BY13070
A12546 BY13071
22505993-C-T
A12547
6865440-C-G
FGC17916
14937324-C-T
16632867-T-G
21263983-G-T
BY3347
FGC19860
FGC19862
FGC19863
FGC19865
FGC19866
FGC19869
24274479-G-A
S590
S595
19193611-G-A
22890047-GCAAA-G
19120154-G-T
17448009-G-A
22209025-C-A
FGC4113 Y9391
A10628
A9884
A9886
A10629
A10630
A9885
FGC19831
22438495-C-T
FGC19839
25913977-C-G
FGC19833
23894329-C-T
23894334-C-T
FGC19832
FGC19838
FGC19830
16387099-C-A
15538736-G-A
16243028-G-A
17666097-C-A
18551724-C-T
19048628-G-T
19475607-C-A
A5388
8217891-T-G
A5389
A5386
A5390
27507583-G-A
A5387
22443308-TC-T
17949897-T-TA
22761024-A-G
A9883
BY11432
FGC30690
FGC30691
BY11522
BY11523
A10535
FGC30697
A10530
A10531
A10534
A10538
A7989
BY13680
BY13681
BY13682
BY13683
BY13684
CTS5456
BY13685
22484694-C-A
21156315-T-C
27315017-A-G
BY11735
22304229-C-G
25013632-T-C
BY11733
BY11734
22243694-C-G
22345339-T-C
BY11736
BY11737
4740546-G-A
6970289-G-C
Z25507
15351854-G-A
22743953-A-G
22758708-A-G
A223 Y3645
Z18599
Z44995
A822
25862092-C-T
25055031-C-A
A823
A984
A981
A982
A983
ZS4617 A743 Z2716
A11242
15353215-AC-A
A11245
A11247
A11248
A11246
A11244
BY586
BY587
BY588
BY589
BY590
A8683
A8681
A8684
A8685
A8687
BY3339
BY11692
BY11693
A224 Y3644
A225 Y3646
FGC33468
FGC33469
FGC36291
FGC33473
FGC36292
A1774
A1775
FGC32899
BY18130
9170731-C-A
BY18193
A5614 FGC35902
A5615 FGC35903
FGC35904
A5607 FGC35906
14809540-CAG-C
L159 S169
22271363-G-A
22271364-A-T
A5613 FGC35911
A5612 FGC35910
22459390-TT-C
A5608 FGC35907
A5609
A5610 FGC35908
BY11694
BY11695
BY11696
BY11697
BY11698
A259
Y19870
A260
FGC5939
Z17590
FGC27678
A6925
A2216 BY2727
BY11720
A2217 BY2681
BY2703
BY11721
22362181-T-A
23638825-G-A
A5902
A5903
8276160-C-T
BY18132
9846804-T-G
9846805-A-G
13653715-C-G
14049598-C-T
14080562-A-G
15969469-T-G
19523046-C-T
BY13838
BY3338
24966601-G-T
BY11723
BY11722
A884
A885
A886
A883
A887 Z38723 AM00143
17514501-C-T
23522806-C-T
A11846
A11847
16282197-T-A
BY11724
BY11725
FGC42414
A10525
BY18145
BY18162
16133326-C-T
BY18138
BY18120
BY18144
BY18150
BY18188
BY18115
25053006-A-C
25200332-G-A
BY18179
BY18182
BY18186
BY18122
BY18194
FGC23742
A1206
FGC23739
FGC23736
FGC23737
FGC23738
16613612-G-C
FGC23741
BY11687
BY11688
BY11689
BY11690
BY11691
24426546-G-T
8898547-A-G
16281983-A-AT
ZS8379
26095917-T-G
BY11707
A11391
A11227
A11426
BY11708
A11427
FGC37882
BY11709
15773246-G-A
PR6913 Y15541
23618230-C-T
8000736-T-A
17768708-C-G
7459862-T-C
19008499-G-A
22019280-TA-T
22467852-T-G
BY198 A738
A8815 FGC40507
FGC40502
FGC40511
BY11726
9645031-T-C
14360296-G-A
22443897-C-T
S27575 BY20834
A15878
A15879
A15880
A15881
A15865
A15876
A15875
BY20835
21372420-T-C
A15877
A10642
FGC9773 Z17265
7519680-A-G
7786056-G-A
15487736-A-G
16691326-A-G
18809717-G-A
23472391-G-C
FGC32795
FGC32794
FGC32796
FGC32797
FGC32799
FGC32800
FGC32805
FGC32807
FGC32808
9471293-C-A
16243973-T-C
24522294-C-A
8369320-C-T
14321538-T-A
M2619
22165513-G-A
22270798-C-T
FGC46310
FGC46309
22426548-T-A
7417306-C-T
9150716-A-G
16303617-T-C
22472310-G-C
7552212-T-A
6983399-A-AT
7604244-T-C
8070498-G-A
8215503-C-G
9143034-G-A
9523390-G-A
14276267-G-T
14599575-C-T
15601632-G-T
17415986-G-A
21222868-G-A
21241001-A-G
22474132-G-A
23477924-C-G
23832597-A-G
A10528
BY11727
A10529
A10526
A10527
Y21577
Y24814 BY11728
Y24815 BY11729
Y24520 BY11730
Y24813 BY11731
22479091-T-A
22479092-C-A
Y23074
Y23076
Y23073
Y22116
Y23075
Y22118
A11215
22443987-G-A
22849386-TATC-T
16407011-C-T
22237882-C-G
22310382-G-A
ZZ55
BY11738
A10656
A10660
A10661
A10662
A10665
A10668
M10957
A10671
A10659
Z8477 SUR246
A10657
A10658
A10663
A10664
A10666
A10669
A10670
FGC46519
S568 FGC451
FGC448
FGC440
FGC463
FGC450
S566 FGC453
FGC456
PF1169
FGC460
FGC40240
FGC444
FGC445
FGC40245
FGC458
A10857
13711410-G-A
26233632-T-C
A10853
A10854
2774559-T-C
7475819-T-G
7540561-A-G
7763215-G-C
8395246-G-A
9024123-C-A
9851157-T-C
14262077-C-A
17128414-G-C
21660793-A-G
22272579-G-T
28800018-C-T
BY11739
A7364 BY3340
2653099-GA-G
A7365 BY3341
14653844-C-G
15603749-T-C
A7360
A7361
A7362
A7363
A10675
15028075-GTATTT-G
18285164-G-A
14453840-T-G
18811683-C-T
FGC4077 Y3455
FGC4078
FGC4087 Y3454
FGC12948
FGC12950
A2182
A2183
FGC29480
FGC29503
A725
25552691-A-G
24908298-T-C
14919053-ATTC-A
A2299
A2300
A2301
18768034-G-A
A2302
FGC811
BY21224
BY21225
BY21226
BY21227
BY21228
BY21229
BY21230
BY21231
Y36300
A11360
A11361
A11362
BY11740
6656303-G-A
Y13280
A16663
A16664
A16660
22440412-G-A
22470477-T-A
A16661
A16662
8153153-G-GA
24199076-A-T
FGC40940
FGC40942
FGC40943
FGC40947
FGC40949
FGC40951
FGC40953
22479372-TG-T
FGC40948
FGC40952
8232250-A-T
17910259-T-C
19276378-A-G
8496115-G-C
FGC17814
21899441-C-T
22560850-G-T
22893585-C-T
ZZ29
ZZ30 FGC34050
Z17591 ZP69
Z17592
Z17593
Z17594
Z17595
Z17596
Z17597
Z17598
Z17599
Z17600
Z17601
Z17602
Z17603
Z17604
Z17605
Z17606
Z17607
Z17608
Z17609
Z17610
5690607-A-G
FGC34047
FGC34048
ZP106
BY2729 ZP107
BY2670
BY2673
15202004-A-G
BY2676
BY2677
BY2639
22450709-C-T
FGC6540 ZP75
FGC6564 ZP76
FGC6562 ZP77
13700160-G-T
FGC6545
5335693-A-G
FGC6546
FGC6550
FGC6552
FGC6553
FGC6554
FGC6556
FGC6557
FGC6558
FGC6559
FGC6563
FGC6565
FGC6567
FGC6570
FGC6572
FGC6576
FGC6577
FGC6579
FGC6582
FGC6583
FGC6584
FGC6585
FGC6575
BY3442
BY3443
BY3444
22844514-T-C
BY3437
19814955-A-AT
ZS3601
25176709-T-C
BY3439
BY3446
22442198-G-T
28765526-G-A
8665253-C-A
22440289-G-T
BY3440
22471094-C-T
13672816-G-C
14185084-G-A
21187236-C-A
BY3441
22274664-C-A
22455625-C-T
24899916-T-A
6942372-G-A
14076338-C-A
14081002-G-A
18590367-C-G
28760953-G-C
13491408-T-G
7388042-T-A
15038466-TG-T
FGC6547
FGC6587
FGC6551
FGC6560
FGC6569
FGC6571
FGC6573
FGC8074
22450693-A-C
26565426-G-A
FGC6586
FGC6549
FGC6561
23957090-C-T
8288027-T-A
8280170-A-AT
8553722-G-A
ZP66
FGC22940 ZP67
13647562-G-A
14369978-G-A
18807716-A-G
21399468-CTG-C
22026776-A-C
Z15158
ZP68
22675101-T-C
22716989-A-G
13456815-T-C
13666726-G-C
Z13524
14045512-C-T
14285199-C-T
14530201-G-A
15669159-A-G
15980861-G-A
18387367-C-T
18743674-A-G
18829805-T-C
22148759-T-A
A515
22459483-T-A
22470189-G-T
23195276-C-T
A8255 ZP92
2801010-GTTTC-G
6954328-T-C
7637987-G-C
7777524-G-A
7877733-C-T
9013622-T-C
9525132-C-T
9841428-A-G
13523164-A-T
14224844-G-A
14647733-G-A
14995786-TG-T
15901901-CT-C
CTS5284
16981694-T-C
17208711-G-A
17607586-A-G
17650647-G-T
19523898-C-T
20824200-G-C
21081557-AAAAG-A
23040169-A-G
23302701-A-C
23405859-G-A
9162667-C-T
9380510-T-C
9902902-G-A
15513960-A-G
15916690-G-C
15968749-A-G
15980554-A-G
16496802-T-C
16831621-A-G
16838792-C-T
16869901-G-C
17044126-T-C
17107691-T-C
17924212-C-T
18052466-C-T
18776263-T-C
18093777-G-A
19214310-A-T
21288084-C-T
21480392-T-A
21505858-C-T
21590366-C-T
21647731-C-T
21865467-T-C
22442980-G-A
BY13494
22672189-G-A
22710674-A-T
23421500-T-G
23500234-G-T
23766081-C-T
24493963-A-T
FGC30381
FGC30386
BY3436
FGC30380
19800074-A-G
FGC30382
22505603-A-G
FGC30379
FGC30378
FGC30404
FGC30387
22487093-TG-T
FGC30383
13745750-A-T
FGC30390
FGC30384
FGC30391
FGC30392
FGC30393
FGC30394
FGC30398
21064874-TA-T
Z6508
FGC30401
FGC30402
FGC30403
FGC30389
7020301-C-G
3436383-C-G
FGC30383?
FGC30399
25734330-G-A
24150732-C-T
FGC30388
FGC30396
FGC30395
FGC30385
FGC30377
24471147-T-TA
4114088-G-A
A11223
A11224
Y22139 ZP149
ZP148
Y22142 ZP181
22302007-T-G
22316467-C-T
Y22135
Y22136 ZP185
Y22137 ZP186
Y22138
ZP179
ZP180
Y22143 ZP182
ZP183
22871158-TC-T
ZP184
23819647-AGCTGTGACT-A
Y22140
FGC47441 BY13519
8334321-T-A
16340919-A-T
18671466-A-C
19132675-C-T
22235916-C-T
23842752-C-T
2794251-T-C
2798943-T-C
8742311-G-A
9902476-G-A
15236913-C-T
15605972-C-T
16505314-A-G
17225465-C-T
17632680-A-G
17763013-T-G
FGC20797 Y14144 ZS10282
22476288-G-T
22973691-G-A
FGC13963
ZP176
ZP177
9116339-G-A
ZP178
14331981-G-A
ZP171
ZP172
17677004-G-A
ZP173
ZP174
22256685-G-T
22464962-C-G
22467970-G-A
22472677-T-C
ZP175
28769162-C-T
2804282-C-G
8686461-C-T
13647551-A-G
15230768-A-G
15481357-G-T
16608626-C-T
16970211-T-A
17048594-G-A
17184719-T-C
17210807-A-G
17710971-G-C
19070412-C-T
19117745-T-C
19170317-G-C
19222287-C-T
21541109-T-C
21834854-G-GAT
21876452-G-A
22464419-G-T
PF1181
22473959-C-A
22528663-A-T
22793472-G-A
23430006-C-G
23632468-T-C
PF2252
8684086-G-A
8725569-T-G
ZP112
6851826-C-T
8120933-C-T
8231683-T-C
9062283-G-A
13136476-C-G
13988116-C-A
14202294-C-T
14409633-G-T
14536027-A-G
16690460-C-T
17947295-A-G
17986394-C-A
18545017-A-G
18634516-A-C
19150794-G-A
21429145-T-C
21481634-T-C
21654584-T-C
21844998-T-C
22464462-G-T
22489395-G-T
22717122-T-C
22741308-A-G
23729859-C-T
14636074-C-T
21294856-G-A
23514694-A-T
6166751-C-T
6895235-G-A
7785783-G-A
7929294-C-T
8082049-C-T
9521193-C-T
13221503-G-T
14092207-C-A
15061911-TTGAACAAC-T
16038342-G-A
17118650-C-A
17325025-G-A
17362192-G-A
17554934-T-G
17565550-G-A
18590309-A-C
18781143-T-C
19093341-A-G
21114807-G-A
22478749-G-A
22513338-G-A
22975587-G-A
23155783-A-G
26807365-G-A
YP4824
8465764-G-C
8703077-C-T
9405796-T-G
14197054-C-G
14629530-A-G
14826291-T-C
15776556-C-T
16569155-T-A
16793539-T-G
17064176-G-A
17638073-T-G
18553537-G-A
19009887-G-T
22478549-G-T
22590051-C-T
22720672-G-GA
23852092-A-G
24520136-C-T
FGC9595 ZP55
FGC9591 ZP54
ZP41
ZP42
FGC9631 ZP56
17079776-AG-A
17358691-GTC-G
ZP43
ZP44
FGC9635 ZP57
26125768-C-A
BY3438
BY2606 ZP101
BY2607
BY2608 ZP02 ZP102
BY2665 FGC35629
BY2609 ZP03 ZP103
BY2610
PH718
Z1823 CTS2230 AMM042
BY2611
BY2612
BY2613
BY2614
BY2615
16368089-AC-A
BY2617
BY2618
BY2619
BY2620
BY2621
PF4341
BY2622
FGC35634
BY2623
BY2624
BY2625
Z18480
BY2626
FGC35638
BY2627
A5550 FGC35640
BY2628 ZP104
BY2629 ZP105
5755771-AC-A
22436426-T-G
25959878-T-A
A5582
A5531
A5533
A5536
A5537
A5541
A5526 FGC35624
A5529 FGC35627
7692697-T-C
9126344-C-T
16301455-G-A
22445071-G-A
22550257-C-A
23157229-C-T
24479580-C-A
15088353-C-T
19717351-A-G
22318024-G-T
22426745-T-C
FGC11210 ZP20
7434451-C-T
2866879-GGA-G
Z8432
F15
2889051-G-T
7734910-G-T
8120912-C-A
ZP80
9150124-A-C
9159581-G-A
YSC0000115
15061485-T-C
15128661-T-G
15626354-C-T
16476495-G-T
16643942-C-T
17256078-C-T
17361601-G-A
17667970-G-A
17995951-T-C
19350929-G-A
21317241-C-T
23183940-C-G
23191587-G-T
24511534-G-T
7468693-T-C
23483384-G-A
15265432-T-C
8425727-C-G
14948704-A-G
18026807-T-A
18047859-T-G
19267480-T-C
19567257-TTAAAC-T
22270961-GT-G
22294475-G-T
22464623-G-T
FGC11163 F7829 ZP21
FGC11207 ZP18
Z18039 ZP73
Z18051 ZP88
Z18038 ZP72
Z18040
Z18041
Z18042
Z18043
Z18044
Z18045
Z18046
Z18047
Z18048
Z18049
Z18050
Z18052
Z18053
Z18054
Z18055
Z18056
Z18057
ZZ33_1
A10103 ZP115
BY11546
Y55 ZP111
ZP114
ZP113
ZP116
7525351-C-A
14190834-C-T
15223177-G-A
16261348-G-A
19351288-C-CT
21490085-C-T
22678708-C-A
23374629-A-G
BY11547
ZP163
ZP164
ZP165
ZP166
ZP167 A11232
FGC11203 ZP23
FGC11165
FGC11161 ZP58
FGC11177
FGC11183
FGC11189
FGC11190
FGC11191
FGC11193
FGC11195
FGC11197
FGC11199
FGC11200
FGC11201
FGC11205
FGC11206
FGC11209
FGC11179
FGC11194
FGC11202
FGC11169
FGC11181
22440904-C-A
7911613-C-T
9038393-C-G
17438869-G-A
18045023-G-A
18424346-T-C
7109148-T-A
9378075-G-T
3409379-G-A
6398542-A-C
7435582-C-T
7741528-C-G
7752668-C-T
7962393-T-G
8230764-G-C
BY815
BY838
8973806-G-A
9136432-A-G
14596869-G-A
BY1187
BY1243
BY1344
17908565-A-T
17921488-A-T
18094923-T-C
18719543-G-A
19078781-C-G
19093880-G-A
BY1510
BY1524
21147365-C-G
PR3654
BY1803
BY1815
22256485-A-T
22458689-G-A
Z29177
22665342-G-A
22830854-T-C
BY2122
BY2275
BY6696 FGC49802
22473950-G-T
14614339-A-G
BY342
17099088-C-A
BY346
21608120-T-A
BY347
7038286-A-G
BY335
BY336
BY337
BY338
BY339
9403512-G-A
BY340
BY341
BY343
BY344
BY345
19731734-C-G
21947185-G-T
BY348
BY349
BY350
22468293-C-A
15423480-A-G
BY482
BY483
13720149-A-C
BY484 Z7319
BY485
BY486
BY487
BY488
BY489
BY491
BY492
BY493
BY490
19545911-T-C
4931711-G-C
6834384-C-T
6958182-G-T
9476794-AT-A
16789083-A-G
17666315-AT-A
21387653-G-T
23868997-G-A
Lally
B1871
Lally
181933
Lally
8SMP9
McConnaughhay
205297 ZHGA5
McConnachie
236057
McConathy
419890
McConnaughey
216751 216751
McConnaughey
225117
Duncan
167920 LSU4P
McConechy
370654 5735D
Ashley
16212
Duncan
100724
Duncan
B5247
Duncan
398696 KFBLT
Duncan
649567
McConaghy
205656 205656
Duncan
377578 7KEJH
McConahey
N82963 N82963
McConaughy
204944
Noble
40311
Calhoun
N112723 ELV7F
McKee
457846
Rose
37348
Brimer-Brymer
588242
Cullen
131736
1k Genomes
NA20318
McGinnis
21589
Leach
359319
Leach
459161
Duffy
568121
Noonan
689004
Grant
76350
Barry
678448
Brady
408248
Braden
448001
Brennan
329024
Reed
198419
McNeely
192014 BR3PA
Buchanan
120823
Donaldson
N7406 0S0X3
McGee
200080
McGee
151780
McGee
171920
McKee
B4398 YF06534
Leister
N26284
McKie
N64222 35V8X
Fairchild
N4029
Duncan
242649
Coleman
N115028
Dowell
53095
Booth
649311
Strain
343753 343753
Strayen
278519
Gillespie
513478 YF07089
Gillespie
34230
Dogherty
29142
Daugherty
B121647 B121647
Dougherty
B83239 B83239
Doherty
225173
Doherty
301205
O'Doherty
236197
O'Doherty
244948
Boyle-Rowe
468839
Doherty
168254
Doherty
72285 72285
Daugherty
320253
Dougherty
38178 38178
McDaniel
293002
Dougherty
309975
Doherty
B75421
O'Dogherty
38173
Hamilton
N130817
Doherty
38180
unknown
756766
Docherty
103960
O'Dogherty
31706
Dougherty
483944
Daugherty
373730
Dougherty
42806
McDevitt
H1132 YF09220
Doherty
141270
McDevitt
349237 6240
McDevitt
446144
McDevitt
285753
Sutton
120515
McDevitt
365042
Doherty
231781 231781
Doherty
296945 296945
Phelan
B35728 B35728
McManamon
404808
Lindsay
303732 303732
Mcmonigle
231838
Nutt
273902
McNitt
N16696
McAulay
135124
McCollum
N104491
McKeown
217586 217586
Glass
545969
Melloy
B3380 B3380
Kilcoyne
367027
Lloyd
548058
Craig
446346
Gallagher
478497
Bain
676783
Galyean
N5613
Haggerty
214610
Hegarty
319915
McGuirt
B93723
McGurk
56073
McCoun
493111
unknown
587973
Balliol
510220
Dunbar
56598
McCord
41984
Young
513602
MacAdam
88644 88644
MacAdam
180243
McAdam
119699
MacAdam
88646
MacAdam
65678
O'Brien
108748
McGlynn
B9807
Martin
N201903
McCreary
54126 8LBNG
McConchie
173398
McConkey
84366 84366
McConkey
200272
Louden
N70689
Dill
73271 UGGL7
Henard
255806
Johnston
728420
Johnston
793725
Mahan
279864 3436
Wanuch
290623
Battle
25997
Ferguson
647060
Barnes
B142869
McCurdy
383239
Kerr
678140
Milliken
169185
Milliken
189102
Milliken
269815
Milligan
135550 135550
Milligan
153408
Grierson
7874 P6YSV
Grierson
3O8XS
McMichael
358287
McMichel
256950
Milligan
N62054
Grierson
173150
Milligan
179935
McCracken
B136430
Milliken
261940
Milliken
406539
Bryant
B72551
Bryant
540194
Bryant
737798
Bryant
761407
Donnelly
324585 YF06461
Unknown
86VC2
Cummings
N112614 N112614
Dougherty
205292
Hamilton
98188
Burns
30771 30771
Dunbar
205549
Dunbar
489623
Marshall
339096
Mickle
H1450
Owsley
26340
Kane
417060 417060
MacLennan
227811 TLW6C
Stewart
363022 YF04327
Stewart
4423
McCahan
277124
McKechney
N158189
Patterson
501734
Lane
43598
Lane
145350
McAleer
532779
McGill
38423
Graham
B122909 YF07351
Graham
586759
Graham
167346 YF02855
Gormley
51536
McAnally
365786
Davis
256055
McAnally
524192
McNally
198682 5TF7R
McDonald
252843
Carnes
167489
Ewing
215509
Ewing
200136
Cain
545298
Kane
448005
Cosby
571090
Byrnes
381321
O'Hair
392050
Carr
N58492 6X3CY
O'Brien
582630
Smith
16433
Madden
519738
McDermott
288910
Byrne
145320 FG1055A
Lennon
326979 326979
McWilliams
N91328
Graham
N55208
Hughes
670219
Ross
255825 YZKDF
Gray
353672
Robertson
566136
Robertson
612942
Robertson
197686
Robertson
B82150
Jack
332509
Gilmore
591033
Clark
424462
Pecknold
262388 ZWT7E
McDonald
B177505 12016
Wilson
78346 78346
Wilson
70755
Neal
400441
O'Neill
214886
Haslett
N8220
Devlin
B64510
unknown
573384
McBride
235771 3427
Cain
29527
Cain
508157
Cross
341571
Hagan
385588
Hagan
492044
Hagan
646978
Gilliland
574159 574159
Hamilton
293692
O'Donnell-Hall
N106427 N106427
McAtee
60719
Lynn
253928
Unknown
568910
Kelly
198364
McQueen
669937
Harvey
602973
Milliken
23702
Milligan
H1936
Johnson
21609
Milligan
235983
Milliken
H1537
Kelley
B41860
Kelly
454491
McMaster
384843
McKenny
7213
Cannon
181988
Cannon
9399 9399
Buchan
230851 230851
Cannon
246162
Dodson
229321 YF06080
Dodson
462167
Hidden
192471
Kealy
B96895
Williams
229652 LBLUN
Robertson
430388
Kennedy
563885 563885
Kennedy
632870 632870
Kennedy
N118456 260
McCord
320986
Kennedy
148501
McIlveen
223269
Ferguson
12701 12701
Frew
N113724
Frew
478219
Frew
504006
Frew
B46333
Atkinson
366286
McKean
160628
Degnan
88905
Fallon
N43361
Samson
462147
Howle
56154
Howle
68205
Dorsey
293508
Dolan
714916
Cronin
207196 BMTAB
Halloran
269999 269999
Braswell
230303
Harris
630379
Duffy
341877
McGovern
321526
Kernan
251396
Unknown
SYKRE
Goulding
171072
Callaghan
B59960 KA2ZZ
Riley
146333
Mertz
699297
Riley
689148
Bloomer
112910
Flynn
339659
O'Brien
449752 449752
McKenna
147480
Shroyer
409605 409605
Clark
B205803
Unknown
B94372
Monroe
635203 635203
Ball
B50304 B50304
Carroll
487839 Carroll
Liss
229234
Donaghey
B116235
Moody
565
Ford
436652
Rorke
544909
McHugh
129164
Gray
N113849 XFEFM
Clarida
322368 322368
McDaniel
515402
Conley
267031
Conley
346806
Stewart
152023
unknown
B90611
McManus
H1587
Snipes (McManus)
170815 170815
McManus
10351 10351
McManus
212159 212159
O'Connor
775974
McManus
H1135 H1135
Stagpoole
573417 573417
Connelly
312908
O'Connor
686729
Hart
728627
Morrow
246349
Morrow
297074
Morrow
B5478
Forsberg
438097
Johansson
333128
Larsson
N112691
Naughton
295575
Murphy
208769
Burke
167608 YF10367
Morrison
196477
Moore
N18064
Berry
312888 SUV4X
MacDaibheid
167335
McHugh
509079 509079
Magee
175214
Malloy
B2799 YF06570
Malloy
523850 YF07592
Molloy
553303
Molloy
489431 YF06698
Molloy
368319 YF06699
Molloy
372026
Molloy
361501
Dempsey
342204
Harrington
B123701
Jameson
727886
Daly
GS0040392
Callahan
201623 YF05495
Knowles
127470
Davis
480245 480245
Egan
49625 49625
Morgan
83143 83143
Guinn
231979 AUPEW
Kimball
106001
Dunn
22549
Dunn
193976
Dunn
306061
McGaw
356474
McGaw
158783
MacDonald
279308
Layden
603835 603835
Bell
N90904
Bell
468492
McDonald
164275
O'Keefe
315056
Power
227866
McCunney
B6895
Smith
B96088 B96088
Mulligan
B19951
Huvane
N91269
Loughney
218512 218512
Carney
725669
Loughney
520362
Olson
455938
Olson
630152
McFadden
483194 YF06724
McFadden
216073 YF07092
Cryans
50124 YF05649
Lindsey
447417
John
N21916
Fullerton
112445
Molloy
310572
Leonard
47582
Mullins
343491
Whelan (Early)
B3060
Naughton
369835
McGowen
262194 262194
Millegan
306866
Killian
380854
Buckner
349866
Smith
B3973
Gibb
N115442
Maloney
575262
Conway
B102343
Manley
113586
Crane
716483
Robbins
575739
unknown
511397
Gwin
115365
Byrne
458238
Maley
43481
Mackenzie
251552
Clarke
B8434 B8434
O'Hara
638640 638640
Blanchard
3362
Jordan
B230910
Newell
367066
Kelly
298439
Conroy
WHU9V
Byrnes
227877 3B2TN
Bain
87280
Dunn
59115
Moody
291619
Huggins
B39686
Nowlan
705355
Dryden
301926 301926
O'Connor
232295
Bowens
267879
MacDonald
449471
Lowry
470202
Gillespie
278410
Gillespie
177044
McIntyre
226023
McEntyre
N132764
Crellin
199859
Wilson
8999 S4C39
Logan
9010
Sheridan
178883
Cunniff
27202
Beirne
38730
Courtney
300324
Tardiff
N21767
Moore
349510 349510
Moore
289565 289565
Moore
N51014 N51014
Hoy
N112505 97TRM
Ross
59503 GNSTN
McGugan
527495
MacTaggart
348151
Trainor
461495
Cochrane
306872
McGrath
B112986
Coyne
333192
Coyne
498754 TGJB7
Cassell
N144915
Wade
425231
Riley
61073
Riley
202090
Savage
312232 QN44Z
Skillings
534198 534198
Kelly
662135
Kelly
683629
Ferguson
202608
Byrne
214785
Ross
236768
Dexter
164044
Freeman
12305
Clarkson
27550
Carey
80603 80603
Corr
B12343 B12343
Sweeney
392655 GR4NN
Sullivan
557132
Monie
324171
Smith
105352
Joyce
N108400
Phillips
130263
Thomas
B2944
Powell
N87877
Pruner
24520
O'Brien
376080
Dyer
B48097
Kelly
162015
Kelly
265425
Kelly
84928
Townsend
309988
Lloyd
458768
Madden
160027
Kelly
323714
Kelly
730068
Kelly
437998
Kelly
598107
Kelly
100219
Kelly
151757
Kelly
84938
Kelly
426922
Green
521656
Hawkes
B78683
Kelly
107869
Kelly
299588
Keogh
339040
Kelly
397274
Egan
29416
Kelly
259127
Kelly
227854
Kelly
464032
Kelly
724179
Pugh
60472
Trainor
159039 MRD4P
Traynor
416890
McGinn
B50516
Traynor
N3722
Trainor
501790
Brown
366285
Forsythe
442059
Noble
N126658 N126658
Noble
382556
Bartholomew
338578
Steele
101669
Couper
639370 639370
Cooper
457925
Reed
604225
Johnston
262468
Johnson
430021
Fancher
259442 259442
Johnson
N10959
Landon
73834
Martin
207798
Wilson
360918
1k Genomes
HG02501
Pfister
458938
Caldwell
137235 YF01984
Caldwell
436970
Caldwell
628119
McMichael
434222 YF06234
McMichael
429116 YF08227
Rodrigues
446189
Doherty
97610
Johnston
336160
Woolcott
388563
Wolcott
42490 42490
Barton
325874
Hooper
409792
Hooper
547640
Vaughn
108697
1k Genomes
NA12154
Hynton
373009
Barry
308922
Berry
189765
McCombs
230189
Breton
N124330
Wilson
59601
Darragh
371102
Stedman
117897
Smith
204936
McCreary
B2957
McCreary
99066 99066
McCrary
374051
Blair
255954
McKinney
8615 RM4NJ
Carter
270973
Kendall
130084
Kendall
388494
McCabe
49932
Markey
519377
Culver
205239
Reynolds
96841
Robertson
225856
Morgan
162948
Morgan
546151
Bengtsson
256925
Green
200128
Gilbert
227402
Byrne
134461
unknown
B165707
Gillespie
559487
Gillespie
131637
Gillespie
142040
unknown
153510
Gillespie
188270
Hopkins
33932
Allison
B3231
Allison
556525
Pruett
122950
Pruitt
256386
Pruitt
237862
Murray
213636
Estes
13805
Estes
244708
Estes
9993
Estes
199378
Estes
N167192
Estes
166011
Gallagher
143870 143870
Fox
634389
Mahon
B115344
Szpunar
288218
Officer
230866
McElrea
216031
Ham
333365 333365
Hy Many (aka Ui-Maine)

Overlay STR Data for an STR:


Porter
N28007
Oakes
H2290
Williamson
196041
A red background is used for men whose data has not yet been fully analyzed. His position on the tree is not yet final, and will in general be downstream of the current position. He may not be positive for all the SNPs/INDELs in the block he descends from.

Men whose NGS data have been fully analyzed are indicated with a grey background color.

Those men with a grey background and a pink bar to their left have been finalized, but haven't gone through as much scrutinity as earlier kits have. In particular, no search has been made for recurrent SNPs or other unusual mutations. For the vast majority of kits, this has no effect at all, but I will review them as necessary in the future.

19503820-T-C
FGC5577?
A green SNP name with a '?' indicates that the SNP's status for the block is uncertain, but assumed to be positive. The same SNP probably occurs in an upstream block. It will be necessary to check BAM files or perhaps Sanger sequence some men to prove the result.

CTS4296
22233413-G-A
Mutations written with a red background fall within a region of the Y chromosome, such as the palindromic region, which has left the position of the mutation ambiguous. The true mutation may be at the indicated position, or at any one of a number of alternate positions.

Z18068
SNP names which are bold grey indicates that their exact position on the tree is uncertain. This SNP may belong further upstream or all downstream branches may not be positive for it. This is often the case for SNPs found in FGC kits or 1kG kits in regions not covered by BigY tests.