SHOW SNP NAMES

The Big Tree: R-DF49/S474

R-P312/S116 > Z290 > L21/S145 > DF13 > Z39589 > DF49/S474

22735599-G-A
4915019-C-A
17997565-T-C
22315349-C-G
19391822-T-G
15994422-C-G
17774409-G-A
22440517-A-C
22477109-G-C
7855252-C-T
15399507-A-C
2822914-T-G
8180494-T-C
8224850-C-A
8343779-A-G
8909149-A-C
14365440-G-C
14372339-A-G
14902414-G-A
15344019-A-C
16419368-C-T
19522057-T-G
23295679-C-T
23581931-A-C
23959290-C-T
9574554-A-C
14055503-G-A
23480728-A-G
23856771-A-C
22507531-A-G
8157356-A-G
26078887-T-C
14010329-A-G
15172051-G-A
15658215-GTA-G
9149547-GA-G
22884954-T-A
15731346-T-C
6977103-A-T
2767791-T-C
7243731-C-T
24293374-G-C
2793166-GATT-G
28648166-T-C
5004912-A-T
21691570-A-T
3045441-T-A
3090830-C-G
3331464-T-A
5288847-T-C
13953551-C-T
18988316-G-A
13444283-T-C
58997410-T-G
14418666-C-A
2805834-C-T
14595932-G-A
22506649-C-G
22540855-A-T
23334448-C-A
22226564-A-G
22336682-T-C
6909087-A-G
7189464-T-G
7934973-C-T
9386271-T-G
13703575-T-C
16556554-C-A
17301923-T-G
22651659-G-T
23069876-C-A
23760048-G-A
26318498-G-T
22705282-A-G
24970847-C-T
16465133-G-A
22631679-G-A
9386687-G-A
16596023-T-C
5813864-A-T
25207083-G-A
14789434-G-A
22318057-C-G
22257907-C-G
18114115-T-G
22437424-C-T
13817133-G-A
14326630-C-T
15702037-C-T
20000338-C-A
21209247-T-C
21882563-G-T
17241145-T-G
2783304-A-G
13650693-T-C
22099452-G-T
23559698-C-T
8764344-G-A
7589247-A-G
6385814-AAAC-A
8890442-G-A
14705095-ACAC-A
14705100-C-CCCCTTCAT
22472789-G-C
28706855-A-G
9075487-G-A
16183498-C-T
22464336-T-G
8090230-C-T
19790490-T-C
22933313-G-T
22512832-G-A
16766242-T-C
7422717-T-G
2820108-C-T
6732728-C-T
6799719-A-C
8241546-A-G
8376787-C-A
8675275-G-T
22814535-G-A
23134516-T-C
14262280-G-T
7158746-A-G
13199838-A-G
16211671-G-A
16587281-A-G
19178982-C-T
22294326-G-T
23566673-C-A
20674222-T-C
14460685-C-T
19489417-C-T
22201722-C-T
19445086-T-C
16864462-A-G
16752652-C-A
19699115-C-T
21172362-G-C
15874798-T-C
14579645-AG-A
23999314-A-G
19492614-G-A
8290350-G-T
23133884-C-T
23081372-G-GT
16253502-A-G
18126199-C-T
9162979-C-G
14001872-C-T
5813864-A-T?
8048330-A-T
23965625-C-T
13688664-T-C
9445942-G-C
17144917-CT-C
18205754-T-G
22731424-T-C
9005975-C-T
8119767-AG-A
14423192-G-A
14491684-T-C
14783942-G-C
23857183-C-T
14491671-T-C
2880202-G-T
15471516-A-G
21889461-C-A
21385447-GA-G
19151283-G-A
17086798-AT-A
23124005-G-T
8139949-A-G
7792326-C-CA
14217739-G-T
16181915-G-A
16610974-A-G
8204834-C-G
20731014-G-A
22275356-G-C
17280288-C-A
16388935-C-A
18693819-G-A
19216859-G-C
23480080-T-A
16307602-T-C
22275022-G-A
6802480-G-C
7281259-T-C
7566467-G-A
8455340-G-A
8557049-G-C
9445214-C-G
9512308-C-T
14240728-C-T
18207296-G-C
19218888-G-A
21437882-CAT-C
21613950-A-G
21855281-C-CA
22515784-A-G
22901362-G-A
22190308-T-A
26093168-G-T
21951079-A-T
16659557-G-T
17663564-C-T
22281175-A-G
24447754-C-T
22471633-CT-C
23664732-T-G
25088392-G-A
24481701-TTCC-T
7986562-T-C
22469704-A-G
22469711-A-C
22470741-G-A
22230338-C-T
22832175-G-T
14638922-G-A
8244961-G-A
14655057-G-C
8335898-T-C
21976849-C-T
21991729-C-T
22299005-T-A
24896557-T-G
16345872-G-A
15476267-G-A
16863184-A-G
2886860-G-A
22470716-A-G
7634867-G-A
7677749-A-G
17910634-G-C
13706503-G-T
17887021-GC-AA
22442159-G-T
18016813-A-C
8225377-G-A
22921708-G-T
22928223-T-G
22929048-T-A
16781902-T-C
18074443-C-T
22476001-T-G
13997501-A-T
15343113-A-G
15418659-C-T
18825777-T-C
21905051-C-T
22478116-T-G
7034127-A-C
9759947-T-C
17170872-A-G
21144148-T-C
22274507-TC-T
25985424-T-G
8505317-G-A
7888717-G-A
8525332-C-A
15273298-C-A
16924423-G-A
18997844-C-T
14720664-TA-T
7711197-G-A
18177659-A-G
24403714-A-G
17920005-G-A
22472213-T-C
7195822-C-G
18218366-A-T
18952690-T-C
21084167-C-T
21812664-T-C
22201793-A-T
23731114-A-T
7286640-C-T
15756707-G-A
22796047-G-C
13979841-G-A
22460985-G-T
19762727-T-C
15773248-T-G
7310989-G-C
14144696-T-G
14147531-G-T
22794163-C-T
22244899-G-C
9414682-C-T
17496498-G-A
18671020-A-G
19480833-A-G
21189079-T-C
14697940-C-G
13825882-G-A
14249853-A-C
21099101-G-T
23996072-G-A
24366118-A-G
7892016-A-G
22438495-C-T
8158606-T-C
22043094-C-G
23894329-C-T
23894334-C-T
24326380-C-T
13979841-G-A?
7696226-G-A
8903145-T-C
9026673-T-A
16414637-G-A
16964724-C-T
22143799-G-A
24274479-G-A
6905391-A-G
8217891-T-G
8406317-G-A
14346039-G-A
19163346-C-G
23595739-A-G
9996640-A-G
6855171-G-A
24931066-TCTA-T
13979841-G-A?
9897580-A-G
16945893-A-G
22440462-T-C
13327401-C-T
17191696-A-G
20730993-C-T
22304229-C-G
25013632-T-C
16114736-T-C
19769670-C-T
22243694-C-G
22345339-T-C
25027968-C-T
26003059-G-GT
13979841-G-A?
14226853-T-C
13711010-A-G
15335669-C-T
15303636-C-T
23628486-C-T
6386757-A-G
15383619-A-G
21491558-T-A
9043531-G-A
14768954-C-T
18233546-A-T
19306373-A-C
21715380-T-C
6333694-G-A
6334709-G-C
22368943-C-G
15826998-T-C
19305653-G-A
21937673-T-C
22470702-G-C
23188818-G-A
24502100-T-C
26535439-G-A
17667536-A-T
18725841-T-C
18045587-G-T
7676164-A-T
23238629-G-A
8197723-C-T
18251966-A-T
23455991-T-A
17669040-A-G
20816920-G-A
22861537-G-A
16453662-C-T
22470775-A-G
22474810-A-T
21738005-C-T
8473123-G-A
13691483-G-T
16474319-A-G
22246528-T-G
5924040-C-G
7070589-C-T
9403374-G-A
18284866-A-T
6192107-C-A
24966601-G-T
22470401-G-A
22319120-C-A
7262695-C-T
8548843-C-T
8608935-C-T
19196196-C-T
17921703-C-T
7212096-A-G
7599304-T-C
24931622-G-A
25984302-A-C
15036044-C-T
7206305-C-A
8477140-G-A
14947943-A-T
16133326-C-T
6779981-G-C
8340636-G-T
8883830-C-G
21843933-C-T
2828783-C-T
25053006-A-C
16761589-C-A
25200332-G-A
7852369-ATC-A
18020020-G-A
21318607-G-A
28688469-G-A
22010431-T-A
15346427-T-C
6718502-A-T
7627358-A-G
14066546-G-A
16613612-G-C
24364682-T-C
6986474-C-G
8910639-G-C
14096799-G-C
22205790-T-G
14308479-G-T
6834785-G-A
7509598-AG-A
2868447-C-T
15457112-C-T
28462989-A-G
28799510-C-T
8084643-G-A
21650140-T-A
22459316-C-A
15773246-G-A
21896973-A-G
23618230-C-T
17303280-C-T
19208815-A-T
13554487-G-T
28645555-A-G
6855037-AC-A
7750748-T-C
14850428-A-G
16386662-C-T
6620035-C-T
7309050-A-G
8089739-A-C
13195393-C-G
18397643-T-C
23021187-T-G
7031480-C-A
15665906-A-G
17322381-G-C
18599886-T-C
22479091-T-A
22479092-C-A
8212532-G-A
9105442-C-A
9838420-G-T
14967028-T-G
18060787-A-C
19216978-T-C
21512787-T-G
22443987-G-A
22849386-TATC-T
[ N/A ]
22301708-G-A
6635191-T-C
13225217-G-T
14092860-G-T
14375919-G-T
17117777-G-A
18824766-G-C
18952247-A-T
23443145-G-C
14408586-G-C
6312094-A-G
2668707-G-A
3661739-G-A
4601691-G-A
4803008-T-C
6628591-GT-G
9907839-G-A
13308472-G-A
15719082-G-A
21286257-G-A
22444387-T-A
22444790-G-T
22484231-G-T
21911872-G-A
13711410-G-A
26233632-T-C
17886741-T-C
19105369-C-T
9307820-T-C
7193542-A-G
2653099-GA-G
8744454-G-A
14653844-C-G
15603749-T-C
16841620-C-T
17410177-C-T
17445313-G-A
21591844-G-A
22294352-T-A
15028075-GTATTT-G
18285164-G-A
14453840-T-G
18811683-C-T
4083940-G-T
4182113-A-G
18028717-A-G
22600271-T-C
23765343-A-G
7203923-T-C
18595362-A-C
7606032-T-C
25552691-A-G
24908298-T-C
14919053-ATTC-A
15314763-G-T
15843318-C-G
18259658-A-C
18768034-G-A
23456825-T-A
6906873-C-T
7749920-C-G
9816634-C-T
2889848-GA-G
6656303-G-A
20622642-T-C
25383948-T-G
4581930-G-A
6761019-G-A
6980634-G-T
7274684-C-T
7349959-C-A
8365932-C-G
8797498-G-A
9819465-G-A
13684705-G-T
15263680-C-G
17208244-C-T
17882463-G-A
18182614-G-A
18403669-G-T
18571736-T-C
18671158-G-A
18982691-G-T
22026220-G-A
23593608-C-T
24380816-T-A
5690607-A-G
15504753-T-G
18051947-C-A
7959858-T-C
8875050-A-G
14578297-G-A
14937337-G-T
15202004-A-G
15607314-T-C
15704907-A-T
21827300-G-A
22450709-C-T
7104262-C-T
15566916-G-A
14487799-A-G
6171427-G-A
5335693-A-G
6629055-C-T
7139461-C-T
8652258-C-T
8701904-C-G
8800980-A-T
9398465-C-G
9399076-C-G
9812873-G-A
13998905-C-A
15065685-G-A
16406889-C-T
17480929-C-A
18586498-T-C
19006709-G-A
21818505-T-G
21916724-T-C
22574805-A-C
23207325-T-C
23462627-G-A
23485189-G-T
23492437-G-A
21545802-C-T
9828900-C-T
15539938-T-C
16316232-A-G
22844514-T-C
22046912-C-T
19814955-A-AT
22299496-G-C
25176709-T-C
6366761-G-T
17934948-C-T
22442198-G-T
8468649-C-A
22471094-C-T
13672816-G-C
14185084-G-A
21187236-C-A
8833071-A-C
7388042-T-A
15038466-TG-T
28760953-G-C
6964121-G-A
7840925-C-CA
8022878-G-A
14094196-C-T
17997027-A-G
18808591-A-G
19142847-G-A
22473175-T-A
26565426-G-A
26025103-A-T
7074476-G-C
14243337-C-A
7435807-G-A
16830187-T-C
7829918-C-G
8138930-C-T
14881820-T-C
19800074-A-G
21098374-G-T
22505603-A-G
23748686-T-G
24006637-G-C
24874216-A-G
8012861-C-G
22487093-TG-T
14224476-G-T
13745750-A-T
14276308-C-T
6949907-A-G
15152076-T-C
16232762-C-G
17491113-A-G
17568885-G-A
18924424-A-C
21064874-TA-T
21736328-A-G
21757244-A-G
23279638-G-A
24394639-C-G
14115481-T-A
7020301-C-G
14224476-G-T?
21432918-C-T
25734330-G-A
24150732-C-T
8892495-G-A
18114360-A-G
18063418-A-G
7354220-T-G
14975183-G-T
4114088-G-A
24471147-T-TA
16377917-G-A
17116312-T-C
9463227-G-C
23257711-C-G
22610306-G-C
22302007-T-G
22316467-C-T
2865447-G-C
8253909-C-G
8470287-T-A
9121078-A-G
17905141-C-T
21800153-T-C
22730251-G-A
22859295-G-C
22871158-TC-T
23347268-T-A
23819647-AGCTGTGACT-A
9873032-G-C
2804282-C-G
8684086-G-A
8686461-C-T
8725569-T-G
13647551-A-G
15230768-A-G
15481357-G-T
16608626-C-T
16970211-T-A
17048594-G-A
17184719-T-C
17210807-A-G
17710971-G-C
19070412-C-T
19117745-T-C
19170317-G-C
19222287-C-T
21541109-T-C
21834854-G-GAT
21876452-G-A
22464419-G-T
22465466-T-C
22473959-C-A
22528663-A-T
22793472-G-A
23430006-C-G
23632468-T-C
23992777-G-A
5060608-T-C
6851826-C-T
8120933-C-T
8231683-T-C
9062283-G-A
13136476-C-G
13988116-C-A
14202294-C-T
14409633-G-T
14536027-A-G
16690460-C-T
17947295-A-G
17986394-C-A
18545017-A-G
18634516-A-C
19150794-G-A
21429145-T-C
21481634-T-C
21654584-T-C
21844998-T-C
22464462-G-T
22489395-G-T
22717122-T-C
22741308-A-G
23729859-C-T
14636074-C-T
8465764-G-C
8703077-C-T
9405796-T-G
14197054-C-G
14629530-A-G
14826291-T-C
15776556-C-T
16569155-T-A
16793539-T-G
17064176-G-A
17638073-T-G
18553537-G-A
19009887-G-T
22478549-G-T
22590051-C-T
22720672-G-GA
23852092-A-G
24520136-C-T
3851946-G-A
6108926-G-A
16367410-T-C
16456423-T-C
16551277-G-T
17079776-AG-A
17358691-GTC-G
17807641-C-A
19109590-A-C
21052738-T-G
2814451-T-C
6789122-A-T
8039324-A-G
8433979-G-A
8803948-G-A
13849415-C-T
13934679-C-T
14226714-C-T
14335481-T-G
14803688-A-T
15086832-G-C
15552783-T-C
15716673-T-C
16368089-AC-A
16692557-G-A
17140765-C-A
17344045-A-G
17834010-C-T
17976770-A-T
18924602-T-C
18925720-G-A
19118141-T-C
19503729-T-C
21073744-T-C
21188707-T-G
21391961-G-T
22061571-G-A
22464074-C-T
22651996-C-T
23900445-T-G
22269789-G-C
26125768-C-A
23139056-C-A
23139997-A-T
5755771-AC-A
22436426-T-G
25959878-T-A
2853168-T-C
8738281-C-T
9386055-G-C
9470378-C-A
14700292-C-T
17800175-A-C
7692697-T-C
9126344-C-T
16301455-G-A
22445071-G-A
22550257-C-A
23157229-C-T
24479580-C-A
15088353-C-T
19717351-A-G
22318024-G-T
22426745-T-C
24079397-G-A
22469685-C-A
8483741-G-T
21808096-C-A
7836497-C-G
8969542-C-T
10024656-GTCTC-G
14597006-T-A
14856398-G-GAAA
15013367-T-G
16553542-G-A
16569555-A-C
18019604-A-T
19115273-T-C
21532389-G-A
21690225-G-C
22004152-A-G
22179389-G-A
28099481-G-T
8641889-T-C
8657926-CT-C
22487969-G-T
24286992-C-T
7935412-A-T
22461195-T-C
16807422-C-T
22184146-T-C
18680929-A-G
18836081-C-A
9523493-C-T
13658401-C-G
14896524-C-A
17850511-G-T
18417518-C-A
19166406-G-A
19121014-C-A
2903090-C-G
7395818-T-C
9416560-T-C
13828724-T-C
15941064-G-A
16182664-C-G
16401102-T-C
16792218-G-A
17194201-T-A
17498634-A-C
17516932-C-T
17851857-C-T
18979076-T-A
22238842-T-G
22272034-A-G
23239366-G-A
13225037-C-T
16967791-A-G
19112719-G-T
7911613-C-T
9038393-C-G
17438869-G-A
18045023-G-A
18424346-T-C
3409379-G-A
6398542-A-C
7435582-C-T
7741528-C-G
7752668-C-T
7962393-T-G
8230764-G-C
8515027-G-A
8675294-C-G
8973806-G-A
9136432-A-G
14596869-G-A
15582866-G-A
16284427-A-G
17527534-T-C
17908565-A-T
17921488-A-T
18094923-T-C
18719543-G-A
19078781-C-G
19093880-G-A
19187912-C-T
19321845-G-A
21147365-C-G
21930332-C-T
21978184-G-A
22117506-A-C
22256485-A-T
22458689-G-A
22487128-G-A
22665342-G-A
22830854-T-C
23044794-G-T
24451439-T-C
13691554-G-A
22473950-G-T
14614339-A-G
7457863-C-T
7618400-G-A
7738519-G-A
7956143-A-G
8432298-A-G
9403512-G-A
14029772-C-T
15436998-C-T
15549360-A-C
16286264-C-T
17099088-C-A
18417378-G-A
18638729-A-G
19402586-G-A
19731734-C-G
21608120-T-A
21947185-G-T
22115259-T-C
22445270-G-A
22445271-A-G
23560522-G-A
7038286-A-G
22468293-C-A
15423480-A-G
7737775-A-G
8751983-T-A
13720149-A-C
14038648-C-T
15706867-T-C
16088582-A-C
17138912-G-T
21226340-C-T
21937528-A-G
22190554-C-G
22897296-A-C
23654190-G-A
22188333-A-G
19545911-T-C
Lally
B1871
Lally
181933
McConnaughhay
205297 ZHGA5
McConnachie
236057
McConathy
419890
Duncan
167920 LSU4P
McConechy
370654 5735D
Ashley
16212
Duncan
100724
Duncan
B5247
Duncan
398696 KFBLT
McConaghy
205656
Duncan
377578 7KEJH
McConahey
N82963
Noble
40311
Calhoun
N112723 ELV7F
McKee
457846
1k Genomes
NA20318
Leach
359319
Brady
408248
Braden
448001
Brennan
329024
Reed
198419
McNeely
192014 BR3PA
Donaldson
N7406 0S0X3
McGee
200080
McGee
151780
McGee
171920
Leister
N26284
McKee
B4398 YF06534
McKie
N64222 35V8X
Coleman
N115028
Gillespie
513478 YF07089
Gillespie
34230
Strain
343753
Dowell
53095
Dogherty
29142
Daugherty
B121647
Doherty
225173
Doherty
301205
O'Doherty
236197
O'Doherty
244948
Daugherty
320253
Dougherty
38178
McDaniel
293002
Boyle-Rowe
468839
Doherty
168254
Dougherty
309975
Doherty
72285
Doherty
B75421
O'Dogherty
38173
McDevitt
H1132 YF09220
McDevitt
349237 6240
Sutton
120515
Doherty
231781
Doherty
296945
Phelan
B35728
McManamon
404808
Lindsay
303732
Mcmonigle
231838
Nutt
273902
Harrison
37094
McCollum
N104491
McKeown
217586
Melloy
B3380
Kilcoyne
367027
Lloyd
548058
Galyean
N5613
Gallagher
478497
Haggerty
214610
Hegarty
319915
Dunbar
56598
McCord
41984
McCoun
493111
MacAdam
88644
MacAdam
180243
McAdam
119699
MacAdam
88646
MacAdam
65678
O'Brien
108748
McGlynn
B9807
McCreary
54126 8LBNG
Martin
N201903
McConchie
173398
McConkey
84366
McConkey
200272
Louden
N70689
Dill
73271 UGGL7
Mahan
279864 3436
Henard
255806
Wanuch
290623
Battle
25997
Ferguson
647060
Milliken
169185
Milliken
189102
Milliken
269815
Milligan
135550
Milligan
153408
Grierson
7874 P6YSV
Milligan
N62054
McMichael
358287
Milligan
179935
Millikin
239724
MacMitchell
N96006
Milliken
261940
Milliken
406539
Milligan
B7867
Bryant
B72551
Bryant
540194
Donnelly
324585 YF06461
Unknown
86VC2
Cummings
N112614
Dougherty
205292
Hamilton
98188
Burns
30771
Dunbar
205549
Dunbar
489623
Marshall
339096
Mickle
H1450
Owsley
26340
Kane
417060
MacLennan
227811 TLW6C
Stewart
363022 YF04327
Stewart
4423
McCahan
277124
McKechney
N158189
Lane
43598
McGill
38423
Graham
167346 YF02855
Graham
B122909 YF07351
McNally
198682 5TF7R
McAnally
365786
McDonald
252843
McDermott
288910
Byrne
145320 FG1055A
Lennon
326979
McWilliams
N91328
Graham
N55208
Jack
332509
Ross
255825 YZKDF
Clark
424462
Pecknold
262388 ZWT7E
Carr
N58492 6X3CY
Ewing
215509
Ewing
200136
O'Hair
392050
Byrnes
381321
Smith
16433
Madden
519738
O'Brien
582630
Neal
400441
O'Neill
214886
Wilson
78346
Wilson
70755
McBride
235771
Devlin
B64510
Cain
29527
Cain
508157
Hagan
385588
Hagan
492044
Gilliland
574159
O'Donnell-Hall
N106427
McAtee
60719
Carnes
167489
Lynn
253928
Unknown
568910
Milliken
23702
Milligan
H1936
Johnson
21609
Milligan
235983
Kelley
B41860
McKenny
7213
Cannon
181988
Cannon
9399
Dodson
229321 YF06080
Williams
229652 LBLUN
Robertson
430388
Kennedy
N118456 260
Kennedy
563885
McCord
320986
McIlveen
223269
Fraser
294717
McConnell
56323
Atkinson
366286
Frew
N113724
McKean
160628
Degnan
88905
Fallon
N43361
Samson
462147
Howle
56154
Howle
68205
Cronin
207196 BMTAB
Dorsey
293508
Braswell
230303
Duffy
341877
McGovern
321526
Kernan
251396
Unknown
SYKRE
Riley
146333
Flynn
339659
O'Brien
449752
McKenna
147480
Ball
B50304
Unknown
B94372
Carroll
487839
Moody
565
Ford
436652
McHugh
129164
Gray
N113849 XFEFM
Clarida
322368
McDaniel
515402
Conley
267031
Conley
346806
Stewart
152023
McManus
H1135
Connelly
312908
Milliken
204366
Morrow
246349
Morrow
297074
Morrow
B5478
Larsson
N112691
Forsberg
438097
Johansson
333128
Naughton
295575
Murphy
208769
Morrison
196477
Moore
N18064
Berry
312888 SUV4X
Malloy
B2799 YF06570
Malloy
523850 YF07592
Molloy
489431 YF06698
Molloy
368319 YF06699
Dempsey
342204
Daly
GS0040392
Callahan
201623 YF05495
Knowles
127470
Egan
49625
Morgan
83143
Guinn
231979 AUPEW
Kimball
106001
McGaw
356474
MacDonald
279308
McCunney
B6895
Smith
B96088
Mulligan
B19951
McFadden
483194 YF06724
McFadden
216073 YF07092
Cryans
50124 YF05649
Lindsey
447417
John
N21916
Fullerton
112445
Leonard
47582
MacDaibheid
167335
Mullins
343491
Whelan (Early)
B3060
Bell
N90904
Naughton
369835
McDonald
164275
McGowen
262194
Loughney
218512
Millegan
306866
Killian
380854
Olson
455938
Buckner
349866
McHugh
509079
Smith
B3973
Gibb
N115442
Maloney
575262
Clarke
B8434
Kelly
298439
Conroy
WHU9V
Byrnes
227877 3B2TN
Moody
291619
Dryden
301926
Huggins
B39686
O'Connor
232295
MacDonald
449471
Gillespie
278410
Gillespie
177044
McIntyre
226023
McEntyre
N132764
Crellin
199859
Wilson
8999 S4C39
Logan
9010
Sheridan
178883
Courtney
300324
Tardiff
N21767
Moore
349510
Moore
289565
Hoy
N112505 97TRM
Ross
59503 GNSTN
MacTaggart
348151
Trainor
461495
Cochrane
306872
McGrath
B112986
Coyne
333192
Cassell
N144915
Wade
425231
Ferguson
202608
Savage
312232 QN44Z
Byrne
214785
Cunniff
27202
Dexter
164044
Freeman
12305
Clarkson
27550
Carey
80603
Corr
B12343
Sweeney
392655 GR4NN
Sullivan
557132
Joyce
N108400
Phillips
130263
Thomas
B2944
Powell
N87877
Pruner
24520
O'Brien
376080
Kelly
162015
Kelly
265425
Kelly
84928
Townsend
309988
Lloyd
458768
Madden
160027
Kelly
323714
Kelly
437998
Kelly
100219
Kelly
84938
Kelly
426922
Green
521656
Hawkes
B78683
Kelly
107869
Kelly
299588
Keogh
339040
Kelly
397274
Egan
29416
Kelly
259127
Kelly
227854
Pugh
60472
Trainor
MRD4P
Traynor
416890
Trainor
501790
McGinn
B50516
Bartholomew
338578
Steele
101669
Noble
N126658
Noble
382556
Sullivan
255112
Brown
366285
Gillespie
37393
Johnston
262468
Johnson
430021
Fancher
259442
Johnson
N10959
Martin
207798
1k Genomes
HG02501
Pfister
458938
1k Genomes
NA12154
Caldwell
137235 YF01984
McMichael
434222 YF06234
McMichael
429116 YF08227
Rodrigues
446189
Doherty
97610
Woolcott
388563
Wolcott
42490
Hooper
409792
Hooper
547640
Vaughn
108697
McCombs
230189
Barry
308922
Wilson
59601
Darragh
371102
Stedman
117897
Smith
204936
McCrary
374051
Blair
255954
McKinney
8615 RM4NJ
Culver
205239
Reynolds
96841
Robertson
225856
Bengtsson
256925
Morgan
162948
Green
200128
Gilbert
227402
Gillespie
559487
Gillespie
131637
Harrison
50P7L
Byrne
134461
Hopkins
33932
Allison
B3231
Pruett
122950
Pruitt
256386
Pruitt
237862
Murray
213636
Estes
13805
Estes
244708
Estes
9993
Estes
199378
Estes
N167192
Estes
166011
Gallagher
143870
Mahon
B115344
Fox
634389
Officer
230866
McElrea
216031
Kendall
130084
Hy Many (aka Ui-Maine)

Overlay STR Data for an STR:


Porter
N28007
Oakes
H2290
Williamson
196041
A red background is used for men whose data has not yet been fully analyzed. His position on the tree is not yet final, and will in general be downstream of the current position. He may not be positive for all the SNPs/INDELs in the block he descends from.

Men whose NGS data have been fully analyzed are indicated with a grey background color.

Those men with a grey background and a pink bar to their left have been finalized, but haven't gone through as much scrutinity as earlier kits have. In particular, no search has been made for recurrent SNPs or other unusual mutations. For the vast majority of kits, this has no effect at all, but I will review them as necessary in the future.

19503820-T-C
FGC5577?
A green SNP name with a '?' indicates that the SNP's status for the block is uncertain, but assumed to be positive. The same SNP probably occurs in an upstream block. It will be necessary to check BAM files or perhaps Sanger sequence some men to prove the result.

A242
FGC18232?
A red SNP name with a '?' indicates that the SNP's status for the block is uncertain, but assumed to be negative. The same SNP probably occurs in a parallel block. It will be necessary to check BAM files or perhaps Sanger sequence some men to prove the result.

CTS4296
22233413-G-A
Mutations written with a red background fall within a region of the Y chromosome, such as the palindromic region, which has left the position of the mutation ambiguous. The true mutation may be at the indicated position, or at any one of a number of alternate positions.